اداره ی سنجش اردبيل

 

    از  :  سازمان آموزش وپرورش استان اردبيل                                                                   

  به  :  مديريت / اداره آموزش وپرورش ناحيه/ شهرستان /منطقه                                      

   موضوع :  برگزاري آزمون ورودي نمونه دولتي مدارس راهنمايي تحصيلي          

     باسلام واحترام پيرو بخشنامه شماره 302/81143 مورخ 20/12/86 به پيوست يك برگ جدول  حوزه هاي اجراي آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي ( ابتدايي به راهنمايي ) ويك برگ فرم رفع نقص مشخصات داوطلبان آزمون مذكور براي سال تحصيلي 88-87  كه در ساعت 9 صبح روز جمعه 24/3/87 به طور همزمان در سراسر استان برگزار خواهد شد ارسال  مي گردد شايسته است دستور فرماييد با توجه به توصيه هاي زير اقدام لازم را به عمل آورند :

1- حوزه هاي اجراي آزمون در2 ناحيه و11 منطقه استان برابر جدول پيوستي خواهد بود . بنابر اين لازم است ضمن ابلاغ مراتب به دانش آموزان شركت كننده در آزمون ترتيبي اتخاذ گردد تا داوطلبان عزيز حداقل يك ساعت قبل از شروع آزمون با همراه داشتن كارت ورود به جلسه ولوازم التحرير مورد نياز خود( مداد ، پاک کن ، مداد تراش )  در حوزه هاي تعيين شده حضور  بهم رسانند .

2- كارتهاي ورود به جلسه داوطلبان روز یک  شنبه 12/3/87  به منظور الصاق عكس ومهر وامضاء  ، از طريق گروه آموزش راهنمايي تحصيلي تحويل نواحي ومناطق خواهد شد بنابر اين ضرورت دارد نماينده محترم آن اداره جهت تحويل كارتهاي ورود به جلسه در تاريخ يادشده به سازمان مراجعه نمايد . ضمناً به منظور حصول اطمينان از آماده بودن كارتها حتي الامكان يك روز قبل از مراجعه با شماره تلفن 2231691 تماس حاصل نمايند .

3  - كارتهاي ورود به جلسه داوطلبان در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه در تاریخ های  22و 23/3/87  توسط هريك از نواحي ومناطق بين دانش آموزان شركت كننده خود توزيع خواهد شد . لذا ضروري است پس از اطلاع وهماهنگي با منطقه مجري آزمون ، نشاني دقيق حوزه هاي برگزاري آزمون را به اطلاع داوطلبان رسانيده ودر رابطه با حضور به موقع دانش آموزان در جلسه امتحاني توصيه هاي لازم بعمل آيد .

نواحی 1و2 اردبیل بلحاظ کثرت مدارس تحت پوشش حوزه های اجرایی شایسته است به منظور راهنمایی بیشتر دانش آموزانی که اشتباهاًً به حوزه های دیگر مراجعه می کنند اسامی حوزه های اجرایی خود را با ذکر مدارس تحت پوشش هر یک از حوزه ها  و نشانی دقیق  و کروکی حوزه ها ی اجرا  تهیه و به  حوزه های اجرایی ناحیه و ستاد استان ارسال نمایند.

4- هرگونه مغايرت در مشخصات داوطلبان را مي بايستي به هنگام توزيع كارت در فرم رفع نقص نمونه پيوستي ثبت نموده وپس از تاييد وامضاء در روز برگزاري آزمون به ناظر استاني تحويل نمايند. 

5- مناطق« نير، سرعين، قشلاق دشت،  شاهرود، كوثر، خورش رستم» كه دانش آموزان آنان در سايرمناطق مجري آزمون امتحان خواهندداد با تعيين سرپرست مورد وثوق ووسيله نقليه مطمئن با راننده اقدام به انتقال دانش آموزان خود وبرگشت مجدد آنان خواهند نمود .

6- تذكر مهم : رؤساي محترم مناطق لازم است ضمن توجيه سرپرست اعزامي وراننده وسيله نقليه در رابطه با رعايت اصول ايمني ، دستور فرمايند تا برابر ضوابط اردوها از اولياي دانش آموزانی كه توسط اداره به محل آزمون  اعزام خواهند شد رضايت نامه كتبي اخذ نمايند .   

7- درانتخاب عوامل اجرايي ازجمله مديران حوزه هاي فرعي كه نقش بسيارمهمي درحسن اجراي آزمون خواهندداشت دقت لازم به عمل آورده و با توجه به تجربیات سنوات گذشته قبل از اجراي آزمون با عوامل اجرايي جلسه توجيهي تشكيل دهند تاهر يك از آنها نسبت به مسؤليت خود حضوراً توجيه شوند. تصويرصورتجلسه (جلسه توجيهي) همراه با پاسخنامه ها وصورتجلسه برگزاري آزمون به ناظر استاني  تحويل گردد .

8- براي هر يك از حوزه هاي اجرايي يك نفررئيس حوزه وسرپرست سالن، يك نفر گوينده و مسوول تطبيق عكس ،نفر منشي ومسوول مخزن فرعي، يك نفر مراقب به ازاي هر چهل نفر و يك خدمتگزار يا نگهبان تعيين وابلاغ صادر شود

9- در حوزه هايي كه آزمون به صورت مختلط برگزار مي شود حتما ترتيبي اتخاذ نمايند تا محل استقرار پسران ودختران مستقل از هم باشد واز مراقبين متجانس استفاده شود .

10-   * توجه *    موارد ذیل قبلاًً به اطلاع داوطلبان رسانده شود .

   1-10 -  محتوای سئوالات آزمون همچون سنوات گذشته به میزان دو سوم از کتب پایه پنجم ویک سوم از کتب پایه چهارم ابتدایی طراحی خواهد شد

   2- 10- ریاضیات با ضریب 4 و تعداد25 سوال

   3-10 علوم تجربی با ضریب 3 و تعداد 25سوال

   4-10- بخوانیم و بنویسیم با ضریب 2 و تعداد 10 سوال

    5-10 قرآن و هدیه های آسمانی با ضریب 1 و تعداد10سوال

   6-10 -  تعلیمات اجتماعی با ضریب 1وتعداد 20 سوال ( تاریخ 8 سئوال ، جغرافی 7 سئوال و مدنی 5 سئوال )

   7-10 در آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه دولتی نمره منفی اعمال نمی گردد .

11 -  اخذ معدل نوبت خرداد ماه شركت كنندگان جهت استفاده در استخراج نتايج آزمون ، براي اين منظور لازم است معدل نوبت دوم( خرداد ماه  1387 ) داوطلبان هر مدرسه را طبق فرم شماره 1 به موقع دريافت كرده وپس از درج در نسخه دوم فرم شماره 2 وتاييد آن در مورخه 24/3/87 به ناظر اعزامي استان تحويل نمايند .  

 

12- نواحي ومناطق مجري آزمون با توجه به آمار دانش آموزان مندرج در جدول پيوستي شايسته است نسبت به تمهيدمقدمات وفراهم ساختن امكانات: تعيين حوزه هاي اجرابا توجه به ظرفيت آنها ومتناسب با تعداد شركت كننده ، صندلي هاي بازودار يك نفره سالم ، صندلي مخصوص براي دانش آموزان چپ دست  ، سيستم صوتي مناسب ،  چينش صندليها   حداقل با فاصله 100 سانتيمتر از پشت سرهم و همچنين از طرفين

  انتخاب عوامل اجرايي از افراد مجرب وهماهنگي لازم در مورد اطلاع رساني آدرس دقيق محل برگزاري آزمون با مناطقي كه دانش آموزان آنهادرآن حوزه امتحان خواهنددادو ... اقدام شايسته به عمل آورندتا  انشا ا آزمون به نحو مطلوب برگزار گردد .

 

13 دفترچه هاي سوالات ، پذيرايي داوطلبان وعوامل اجرايي يك روز قبل از اجراي آزمون ( روز پنجشنبه 23/3/87 ) توسط ناظر استان به مناطق مجري آزمون ارسال خواهد شد .لازم است هر يك از مناطق مجري به جز مناطق نمين ـ هير ـ ارشق ـ لاهرود - نواحي 1و2 اردبيل که به علت كمي مسافت با مركز استان درساعت 6 صبح روز جمعه مورخ 24/3/87 با وسيله نقليه به سازمان جهت دريافت سوال وساير وسايل آزمون مراجعه خواهند نمود ، بقيه مناطق روز پنج شنبه مورخ 23/3/87  يكدستگاه خود رو جهت انتقال ناظر وساير وسايل آزمون به سازمان اعزام نمایند  .

 

برگزاري آزمون در نواحي ومناطق به عهده كارشناسي سنجش وارزشيابي تحصيلي آن اداره با   هماهنگي وهمكاري كارشناسي آموزش راهنمايي تحصيلي خواهد بود .

 

                                                                          مجید زاده مقدم

                                                         رييس سازمان آموزش وپرورش استان اردبيل

                                                              از طرف                         فیروزی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۸۷ساعت 10:11  توسط كارشناس ارزشيابي تحصيلي |